Bomen kappen

In de gemeente Bernheze mag u niet zomaar bomen kappen. In enkele gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘’kappen’’ of de activiteit ‘’werk of werkzaamheden uitvoeren’’ nodig. Niet alleen kappen maar ook kandelaberen (drastisch snoeien) kan vergunningsplichtig zijn.

Wanneer een omgevingsvergunning?

Verbod in bestemmingsplan

In sommige gevallen zit er in het bestemmingsplan een verbod op het kappen van bomen, ofwel het rooien van houtgewas. In gebieden met onder andere de volgende bestemmingen kan een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘’werk of werkzaamheden uitvoeren’’ nodig zijn:

  • agrarisch
  • natuur
  • leiding - hoogspanningsverbinding
  • landschapselement

Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer er een verbod is opgenomen in het bestemmingsplan, dan dient u zowel de activiteit ‘’werk of werkzaamheden uitvoeren’’ als de activiteit ‘’kappen’’ aan te vragen. Deze zijn namelijk onlosmakelijk verbonden aan elkaar.

Ook is er een omgevingsvergunning met enkel de activiteit ‘’kappen’’ nodig als:

Betreft het een boom waarbij u twijfelt of het om normaal onderhoud en/of normale exploitatie betreft? Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de boom ziek is en op omvallen staat. Dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder groen om het te bespreken. De toezichthouder komt dan mogelijk bij u langs om de boom te beoordelen.

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een kapvergunning nodig heeft. U vindt daar ook meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wetgeving

In de Verordening Fysieke Leefomgeving vindt u de bepalingen over de (omgevings)vergunning voor het kappen van bomen.

Wet natuurbescherming

Wilt u kappen in het buitengebied? Dan is mogelijk de Wet natuurbescherming ook van toepassing. De Wet natuurbescherming geldt voor bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. U heeft met de Wet natuurbescherming te maken als:

  • de houtopstand buiten de 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' ligt;
  • de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 m2) of het om bomen gaat in een rijbeplanting van meer dan 20 bomen.

In dat geval doet u een kapmelding als u houtopstanden wilt kappen of rooien (ontwortelen). U meldt de kap ook als bomen en struiken sterven of ernstig beschadigd raken door uw handelen of door toedoen van uw vee. Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. Dit heet herbeplantingsplicht. Dit doet u binnen 3 jaar na de kap van de bomen. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Indieningsvereisten

Wat hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen? Wij hebben een situatietekening nodig met daarop de positie en de maatvoering van de te kappen boom. Het plan moet worden toegelicht, zoals waarom er gekapt wordt en of de boom elders herplant wordt.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen/snoeien van houtgewas is gratis.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org