Bomen kappen

In de gemeente Bernheze mag u niet zomaar bomen kappen. In enkele gevallen heeft u een omgevingsvergunning (vroeger kapvergunning) voor het vellen van houtopstanden) of een aanlegvergunning (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden) nodig.

Wanneer een aanlegvergunning?

In sommige gevallen zit er in het bestemmingsplan een verbod op het kappen van bomen. In gebieden met de volgende bestemmingen kan een vergunning nodig zijn als u bomen of ander houtgewas wilt kappen:

 • agrarisch
 • agrarisch - landbouwontwikkelingsgebied
 • agrarisch met waarden - landschappelijke, cultuurhistorisch en/of abiotische waarde
 • agrarisch met waarden - leefgebied dassen
 • agrarisch met waarden - leefgebied struweelvogels
 • natuur
 • leiding - hoogspanningsleiding
 • landschapselement

Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u inderdaad een aanlegvergunning nodig, dan hoeft u daarnaast geen kapvergunning aan te vragen. De aanlegvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Wanneer een kapvergunning?

Er is een kapvergunning nodig als:

 • de boom op de beschermde bomenlijst (PDF, 6.5 MB) staat (deze lijst wordt in 2020 actueel gemaakt);
 • de boom onderdeel is van een bomenstructuur.

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een kapvergunning nodig heeft. In het Omgevingsloket online vindt u ook meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wetgeving

In de Verordening Fysieke Leefomgeving vindt u de bepalingen over de (omgevings)vergunning voor het kappen van bomen.

Wet natuurbescherming

Wilt u kappen in het buitengebied? Dan is mogelijk de Wet natuurbescherming ook van toepassing. De Wet natuurbescherming geldt voor bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. U heeft met de Wet natuurbescherming te maken als:

 • de houtopstand buiten de 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' ligt;
 • de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 m2) of het om bomen gaat in een rijbeplanting van meer dan 20 bomen.

In dat geval doet u een kapmelding als u houtopstanden wilt kappen of rooien (ontwortelen). U meldt de kap ook als bomen en struiken sterven of ernstig beschadigd raken door uw handelen of door toedoen van uw vee. Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. Dit heet herbeplantingsplicht. Dit doet u binnen 3 jaar na de kap van de bomen. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).