Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

Nadeelcompensatie heeft betrekking op de schade die de gemeente rechtmatig veroorzaakt, bijvoorbeeld door langdurige wegopbrekingen of ernstige hinder als gevolg van de aanleg van een busstation. Ook bij de ontwikkeling van woningbouwplannen kan er schade in de omgeving ontstaan omdat het woongenot daar wordt aangetast. Helaas is het niet altijd mogelijk om dit soort schade te voorkomen, en in bepaalde gevallen is de gemeente ook verplicht deze te vergoeden.

Met de komst van de Omgevingswet wordt onder nadeelcompensatie ook begrepen wat vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet werd verstaan onder planschade.

De basisregeling voor nadeelcompensatie staat in de Algemene wet bestuursrecht. De regeling die is opgenomen in de Omgevingswet vult dit aan. In de Omgevingswet worden ook de besluiten en maatregelen genoemd die schade kunnen veroorzaken. Alleen schade die wordt veroorzaakt door deze besluiten of maatregelen komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking. De belangrijkste zijn:

  1. Het omgevingsplan (opvolger van onder meer het bestemmingsplan).
  2. Een omgevingsvergunning.
  3. Een projectbesluit voor de realisatie van een project van het Rijk, provincie of het waterschap.
  4. Rechtsreeks werkende regels in een verordening van provincie of waterschap.

Verzoek indienen

Indien u meent aanspraak te hebben op nadeelcompensatie dan kunt u daarvoor schriftelijk een aanvraag indienen. Richt uw brief of e-mail aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze met als onderwerp ‘aanvraag nadeelcompensatie’. Uw aanvraag moet verder de volgende gegevens bevatten:

  1. Het besluit of de maatregel die de schade veroorzaakt. Vermeld dus de naam van het omgevingsplan, de omgevingsvergunning of het projectbesluit dat de schade veroorzaakt.
  2. Een opgave van de aard van de schade en een motivering daarvan. Bijvoorbeeld waardedaling van uw woning vanwege ernstige privacy aantasting.
  3. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, de omvang van de geleden schade, evenals een specificatie daarvan.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen we u € 300,- behandelingskosten aan de gemeente te betalen. Dit is een wettelijk drempelbedrag dat de gemeente in rekening mag brengen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U krijgt dit geld terug als wij geheel of gedeeltelijk positief besluiten op uw aanvraag.

Procedureverordening

In de “Verordening Nadeelcompensatie Bernheze 2024” staat beschreven hoe de behandeling van uw aanvraag in zijn werk gaat.

Analyse Nadeelcompensatie

Een analyse van nadeelcompensatie is een inschatting van de te verwachten schade voordat een plan gerealiseerd is. Door vooraf (voordat bijvoorbeeld de omgevingsvergunning is verleend) een analyse uit te voeren, kunnen we in een vroegtijdig stadium de schaderisico’s onderkennen die voortvloeien uit de realisatie van een voorgenomen plan. Dit vooronderzoek is mede van belang voor de haalbaarheid van het voorgenomen plan en in het kader van een zorgvuldige ruimtelijke ordening.

Schadevergoedingsovereenkomst bij nadeelcompensatie

Als niet de gemeente een plan ontwikkeld maar een derde dan zorgt de gemeente ervoor dat via een anterieure overeenkomst of schadevergoedingsovereenkomst de initiatiefnemer van het plan uiteindelijk verantwoordelijk is voor de schade of nadeelcompensatie.

Op basis van de Omgevingswet zal de gemeente dan naast de uit te keren schadevergoeding ook de met de schadevergoeding samenhangende kosten verhalen op de initiatiefnemer. Dit omvat onder andere de wettelijke rente, deskundigenkosten van de aanvrager en de kosten van het bestuursorgaan, zoals ambtelijke kosten, eventuele onderzoekskosten en kosten voor een schadecommissie.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de juridische beleidsmedewerker van de afdeling grondzaken via 0412 45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org.