Wat zijn de mogelijkheden

Wilt u weten of uw (ver)bouwplan of ontwikkeling mogelijk is binnen gemeente Bernheze? Bekijk welke mogelijkheden er zijn.

Voortraject

Hebt u een plan of initiatief dat u graag met de gemeente wenst te bespreken, voordat u een officiële procedure start? Bekijk dan eerst één van onderstaande opties voordat u een definitieve aanvraag indient. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen, voordat u een dure en lange procedure start.

Binnen de gemeente Bernheze kennen we drie soorten ‘’voortrajecten.

  • een informatieverzoek indienen,
  • een vergunningencheck indienen
  • een vooroverleg starten

Hieronder leest u daar meer over.

Informatieverzoek

Wilt u een bouwplan of het bouwarchief inzien? Of heeft u andere vragen over bouwplannen en procedures? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0412 45 88 88 of via de e-mail bouwenenwonen@bernheze.org.

Hier vindt u meer informatie over hoe u (online) een omgevingsplan kunt inzien.

Vergunningencheck

Wilt u dat wij uw plan toetsen aan vergunningsvrij bouwen, aan het omgevingsplan en - indien van toepassing - aan de welstandsnota Bernheze of een eerste beoordeling van monument? U kunt in dat geval een Vergunningencheck aanvragen.

Tegenwoordig brengt de Adviescommissie Omgevingskwaliteit advies uit voor verzoeken waar een welstands- en/of monumentenbeoordeling nodig is. Voorheen hadden we hiervoor twee aparte commissies: de monumentencommissie en de welstandscommissie.

Vooroverleg met de gemeente

Is uw plan niet vergunningsvrij en past het niet in het omgevingsplan? Dan is het raadzaam om eerst een Vooroverleg met de gemeente te starten.

Afhankelijk van de impact van uw plan op de omgeving kunt u het best zo vroeg mogelijk met Participatie starten. Hierdoor kan er een belangenafweging gemaakt worden en wordt de omgeving vroegtijdig betrokken.

Hebt u het voortraject doorlopen?

Dan heeft u van ons een reactie ontvangen – indien van toepassing - met een advies voor een vervolgprocedure. U kunt nu het vervolgtraject starten. Hieronder leest u welke procedures er zijn binnen onze gemeente. Zo kan het zijn dat er een vergunning, melding of omgevingsplanwijziging of combinatie hiervan nodig is.

Omgevingsvergunning

U kunt een Omgevingsvergunning aanvragen via de website van het Omgevingsloket. Het kan zijn dat naast de activiteit ‘’bouwen’’ en ‘’handelen in strijd met het bestemmingsplan’’ ook voor andere (bouw of verbouw)plannen een omgevingsvergunning nodig is zoals;

Melding

Wilt u iets slopen, een tijdelijke woonunit plaatsen of de openbare ruimte gebruiken voor uw bouwwerkzaamheden? Kijk dan op onderstaande pagina’s voor meer informatie.

Omgevingsplanprocedure

Wanneer uw (ver)bouwplan niet past binnen het Omgevingsplan, de afwijkingsregels van een omgevingsplan en ook niet binnen de regels van een buitenplanse afwijking, dan dient er een omgevingsplanprocedure gestart te worden.

Wilt u een woning toevoegen? Hiervoor is door het college van B&W een nieuwe werkwijze vastgesteld voor de behandeling van deze verzoeken. Lees voordat u een plan indient meer hierover op de pagina Woningbouw!

Planschade

Als u het bestemmingsplan wilt wijzigen of wilt afwijken van het omgevingsplan, dan sluiten wij altijd een planschadeverhaalsovereenkomst met u af. Lees meer hierover op de pagina planschade.

Uitvoeringsfase (ver)bouw

In de omgevingsvergunning of de acceptatiemelding staan voorwaarden/voorschriften opgenomen die van toepassing zijn op uw plan. Voor bepaalde onderdelen is een toezichtcontrole vereist, bijvoorbeeld voor de uitzet en voor betonstort.

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen in werking getreden. Lees op deze pagina's meer informatie over deze wetten.

Wilt u de openbare ruimte gebruiken om een tijdelijke bouwplaats in te richten? U vindt daarover meer informatie op de pagina gebruik openbare ruimte.

Verordeningen en beleidsnota’s

Een aantal belangrijke verordeningen en beleidsnota’s waar u rekening mee dient te houden:

Het kan zijn dat op uw plannen andere Verordeningen en beleidsnota's van toepassing zijn.

Locatiespecifieke omstandigheden

Op de planlocatie kan het zijn dat er specifieke omstandigheden zijn waarmee u rekening dient te houden. Bijvoorbeeld:

Hevig neerslaggebied

Wanneer uw planlocatie in een hevig neerslaggebied ligt dan kunnen er aanvullende maatregelen nodig zijn voor bijvoorbeeld de bouwpeilhoogte. Ga voor meer informatie naar de website as50.klimaatmonitor.net.

Kosten

De kosten voor de procedures zijn terug te vinden in de geldende legesverordening.

Contact

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Bernheze via telefoonnummer 0412-45 88 88 of stuur een e-mail naar bouwenenwonen@bernheze.org.