Klimaatadaptatie in Bernheze, omgaan met hitte, droogte en wateroverlast

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Deze veranderingen hebben grote gevolgen in Nederland en dus ook in Bernheze. Regenbuien worden heviger. Desondanks daalt het grondwaterpeil. Hierdoor kunnen planten en bomen niet meer goed groeien. Daarnaast stijgen de temperaturen waardoor het in de zomer onaangenaam heet kan worden op bepaalde plekken. Als u plannen heeft die u wilt realiseren dan dient u ook rekening te houden met aspecten als water en klimaat.

Klimaat

De Klimaatatlas op klimaatmonitor.net maakt inzichtelijk welke gevolgen klimaatverandering voor uw perceel heeft. Het is belangrijk dat we in het ontwikkelen en bouwen hier rekening mee houden. Dit kan op allerlei manieren. Zo is het mogelijk om groen (bijvoorbeeld sedum) toe te passen op daken. Dit zorgt voor waterberging, creëert verkoeling in de zomer en houdt warmte beter vast in de winter. Ook kunnen parkeervakken en looppaden onverhard of halfverhard worden aangelegd, dit zorgt ervoor dat regenwater in de grond kan infiltreren. Daarnaast kunt u een groene tuin aanleggen, dit zorgt voor een koelere omgeving op hete dagen en daarnaast zorgt het voor minder wateroverlast op uw perceel. Tot slot kunt u materialen gebruiken met een lichte kleur zodat het op hete dagen minder warm wordt in en rondom de bebouwing.

Water

Bij uw plannen dient u aan te tonen op welke manier je voldoet aan de eisen voor het bergen van regenwater. Sinds 1 november 2021, heeft de gemeente Bernheze de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. In artikel 3.4 zijn eisen over waterberging opgenomen. Vanaf deze datum dienen alle ontwikkelingen hydrologisch neutraal te zijn. Dit betekent dat voor een plan een bepaalde hoeveelheid waterberging op eigen perceel gerealiseerd moet worden. De hoeveelheid berging wordt bepaald door het aantal m2 verharding en bebouwing dat u aanlegt.

Waterberging kan op allerlei manieren gerealiseerd worden zoals: een groen dak, een wadi, verlaging in tuin, grindkoffers of infiltratiekratten. Het is belangrijk dat u inzichtelijk maakt wat de infiltratiewaarde (K-waarde) van het perceel is en dat u aantoont dat water genoeg tijd heeft om weg te zakken. Daarnaast moet de grondwaterstand onderzocht worden.

Ligt uw plan of perceel nabij een watergang, dan is het belangrijk om de plannen af te stemmen met het waterschap. In de KEUR van het waterschap staan een aantal regels benoemd over o.a. het ontwikkelen langs een watergang. Zo dienen bijvoorbeeld onderhoudspaden en stroken bereikbaar te blijven en worden eisen gesteld aan bijvoorbeeld duikers t.b.v. inritten, afstand tot bebouwing en bijvoorbeeld bouwpeilhoogtes om overstromingen te voorkomen. Er geldt een beschermingszone aan weerszijden van het oppervlaktewaterlichaam van 5 meter, gemeten uit de insteek. Het is raadzaam om altijd contact op te nemen met het waterschap om de (on)mogelijkheden vooraf te checken. Een ontwikkeling in de directe nabijheid van een A of B-watergang vereist vrijwel altijd een watervergunning. Zie voor overige eisen de website van Waterschap Aa en Maas.

Contact

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de afdeling Beleid via 0412 - 45 88 88 of via gemeente@bernheze.org.