Zonne-energie in Bernheze

De gemeente Bernheze wil in 2050 energieneutraal zijn, hiervoor zetten we in op een mix van zonne-energie op daken, zonne-energie op land en mogelijk in de toekomst ook op windenergie.

Zon op dak

Als we vandaag alle geschikte daken in Bernheze vol zouden leggen met zonnepanelen, dan kunnen we met de opgewerkte stroom daarvan, zo’n 9% van onze energiebehoefte voorzien. Dat is dus nog lang niet genoeg om energieneutraal te zijn, want daarvoor willen we 100% van onze energiebehoefte zelf kunnen opwekken op een duurzame manier.

Bovendien neemt de vraag naar elektriciteit alleen maar toe de komende jaren. In 2050 worden onze huizen niet langer verwarmd door aardgas, maar door alternatieven. Daardoor zal het elektriciteitsverbruik stijgen. Ook elektrisch rijden wordt steeds populairder, maar vraagt ook extra elektriciteit. Met alleen zon op dak worden we dus niet energieneutraal. Daarom is het nodig dat we ook zonnevelden gaan aanleggen.

Stimuleren zon op dak

Vanaf de invoering van de omgevingswet mogen gemeentes verplichten om zonnepanelen op grote daken aan te leggen. De gemeente Bernheze doet dat nu al bij de nieuwe bedrijven op bedrijventerrein Retsel. Daar mogen alleen bedrijven komen die hun dak vol met zonnepanelen leggen.

Samen met de Samenwerkende Ondernemersbelangen (SOB) heeft de gemeente Bernheze ook ervoor gezorgd dat ondernemers uit Bernheze gebruik kunnen maken van een energiescan. Hierbij worden de economische voordelen én de voordelen voor het klimaat uitgerekend die een bedrijf kan besparen. Aan de regeling betalen de ondernemers zelf, het SOB en de gemeente Bernheze mee.

Zon op veld

Voor zonne-energie op land geldt dat projecten boven 0,5 hectare (5000 m2) aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • We zoeken naar de balans in ruimtevraag. Grond is schaars en kan maar één keer worden gebruikt. Daarbij zoeken we naar de balans tussen landschap, natuur, agrarische bestemmingen en energie. Hoe we deze afweging maken is uitgewerkt in het document: Zonneparken Bernheze: Ruimtelijk beleid zonneparken.
  • Het landschap moet geschikt zijn voor het opwekken van energie. Daarbij sluiten we op voorhand de volgende gebieden uit: Beekdallandschappen | Berkt | Venhof. Bij de andere gebieden geldt onze 'ja, mits'-benadering; er moet recht gedaan worden aan het karakter van het landschap en aan de overige plaatsings- en inpassingsprincipes voor het betreffende landschap.
  • We vergunnen maximaal 2 grootschalige zonneparken op land per jaar. Projecten in het kader van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) vallen buiten deze beperking.
  • Zonnepanelen op land zijn tijdelijk van aard.
  • Zonnepanelen op land zijn circulair.
  • De inwonersparticipatie is een doorslaggevende factor voor onze medewerking aan een zonnepark.
    • Financiële participatie/lokaal eigendom streeft naar 50% lokaal eigendom. Dit betekent dat 50% van de opbrengsten van het initiatief ten goede komen aan een gebiedsfonds of deelnemers in een energiecoöperatie.
    • Procesparticipatie is noodzakelijk. De initiatiefnemer moet aan kunnen tonen dat een groot gedeelte van de omwonenden instemt met de komst van het zonnepark.

Zon op veld aanleggen?

Wilt u een zonnepark van groter dan 0,5 hectare gaan aanleggen? In 2023 is het niet mogelijk om hier een vooroverleg (voorheen: principeverzoek) voor in te dienen.

Kleinschalige zonneparken

Ook voor kleinschalige zonneparken hebben wij beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels hebben betrekking op particuliere initiatieven en kleine bedrijfsinitiatieven tot 100 m2 ten behoeve van de eigen energiebehoefte.

​Meer informatie