Zonne-energie in Bernheze

De gemeente Bernheze wil in 2050 energieneutraal zijn. Gemeente Bernheze wil dan ook voldoen aan de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES) om in 2030 haar eigen opgave van 0,06 TJ aan energie op eigen grondgebied duurzaam op te wekken met behulp van wind- en zonne-energie.

Zon op dak

Vanaf de invoering van de Omgevingswet mogen gemeentes bedrijven verplichten om zonnepanelen op grote daken aan te leggen. De gemeente Bernheze doet dat nu al bij bedrijventerrein Retsel. Daar mogen alleen bedrijven vestigen die hun dak benutten voor zonnepanelen.

Maar zelfs als alle geschikte daken vol zouden worden gelegd, wordt er nog niet genoeg energie opgewekt om aan de energievraag te voldoen. Voor het grootschalig opwekken van energie moet er daarom een combinatie gemaakt worden tussen zon op bedrijfsdaken, zon op land en mogelijk in de toekomst ook op windenergie.

Zon op land

Voor zonne-energie op land geldt dat initiatieven boven 0,5 hectare (5000 m2) moeten voldoen aan de Beleidsnota Zonne-energie en het Ruimtelijk Beleid Zonneparken. Dit houdt onder meer in dat:

  • Initiatieven in het landschap moeten passen
  • Initiatieven meerwaarde voor het landschap moeten hebben
  • Dat inwoners betrokken worden bij de totstandkoming en financieel kunnen deelnemen

In verband met de netcongestie is het in 2023 niet mogelijk om een vooroverleg (voorheen: principeverzoek) in te dienen voor een grootschalig zonneveld-initiatief.

Kleinschalige zonneparken

Het kan zijn dat uw dak niet geschikt is om zonnepanelen te plaatsen vanwege de ligging (windrichting) of vanwege het gewicht dat ze kunnen plaatsen. In deze gevallen is het mogelijk om zonnepanelen bij uw woning of bij een klein bedrijf op de grond plaatsen. Dat kan middels de Beleidsregels voor kleinschalige zonneparken Bernheze. (PDF, 1.0 MB)

Deze beleidsregels zijn opgesteld om particuliere initiatieven en kleine bedrijfsinitiatieven tot 100 m2 ten behoeve van de eigen energiebehoefte mogelijk te maken. Uw initiatief dient aan alle voorwaarden te voldoen om de omgevingsvergunning af te kunnen geven.

Omgevingsvergunning voor zonnepanelen op grond

Als u de zonnepanelen binnen het bouwvlak of binnen de bestemming ‘Wonen’ situeert en het past binnen deze regels, dan betreft het enkel de activiteit bouwen. Wanneer u de zonnepanelen buiten het bouwvlak en tevens buiten de bestemming ‘Wonen’ wilt plaatsen betreft het ook de activiteit handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening (RO). Op grond van de Beleidsregel voor kleinschalige zonneparken Bernheze kan er medewerking verleend worden aan deze strijdigheid middels een kleine buitenplanse afwijking (Besluit omgevingsrecht artikel 4).

​Meer informatie

Kosten

Meer informatie over de kosten vindt u in de geldende legesverordening.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org.