Subsidies en leningen voor monumenten

Subsidies gemeentelijke monumenten Bernheze

Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen een beroep doen op de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2023. Er kan elke 2 jaar een subsidie worden aangevraagd voor instandhoudingswerkzaamheden aan een gemeentelijk monument. De maximale subsidie bedraagt 50% van de instandhoudingskosten met een maximumbedrag van € 7.500,-.

Voor instandhoudingswerkzaamheden aan rieten daken kan eenmaal per 10 jaar subsidie worden aangevraagd. Voor instandhoudingswerkzaamheden aan rieten daken bedraagt de subsidiebijdrage voor instandhoudingskosten maximaal 30% van de door het college vastgestelde subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- per monument.

Ook kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument deelnemen aan ons collectief abonnement van Monumentenwacht Noord-Brabant. U kunt zich hiervoor via de gemeente aanmelden. Uw monument wordt dan tweejaarlijks bouwkundig geïnspecteerd en u ontvangt een rapport met de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op korte en lange termijn. Deelname aan het abonnement en de inspecties zijn gratis voor eigenaren van een gemeentelijk monument. Het inspectierapport kunt u vervolgens gebruiken bij uw subsidieaanvraag.

Neemt u nog geen deel aan het collectief abonnement van Monumentenwacht Noord-Brabant? Neem dan contact op adviseur erfgoed en cultuurhistorie via 0412 458 888.

Subsidies Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De rijksoverheid wil de zorg voor beschermde monumenten stimuleren. Ze doet dit onder andere door eigenaren subsidie te verlenen voor onderhoud en restauratie of om herbestemming bij dreigende leegstand mogelijk te maken.

Woonhuissubsidie Rijksmonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de Instandhoudingssubsidie woonhuisrijksmonumenten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.
​Lees alles over de woonhuissubsidie.

Subsidie voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunnen de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen. Dat kan voor een kerk, molen of fabriek zijn. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De Sim is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Aanvragen kan van 1 februari tot en met 31 maart.
Lees alles over de subsidie instandhouding monumenten

Herbestemmingssubsidie

Een nieuwe kans voor oude gebouwen. De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Daarmee voorkomen we leegstand en verval. Subsidie aanvragen kan in ieder jaar van 1 oktober tot en met 30 november voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming voor en wind- en waterdichtmaatregelen.
Lees alles over de herbestemmingssubsidie

Subsidies provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant verleent subsidies voor rijksmonumenten in de categorieën:

  • Militair erfgoed
  • Religieus erfgoed
  • Industrieel erfgoed
  • Kastelen en buitenplaatsen/landgoederen

Kijk voor meer informatie op de website van provincie Noord-Brabant.

Meer financieringsmogelijkheden

Naast rijkssubsidie kunnen monumenteigenaren een lening aanvragen bij het Restauratiefonds of gebruik maken van een van de provinciale restauratieregelingen. Daarnaast zijn er fondsen, zoals het Cultuurfonds, die herstel van bijzondere objecten, interieurs, monumenten financieel kunnen ondersteunen.
Op de website Monumenten.nl leest u meer over financiering van onderhoud en restauratie.