Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen

Kunt u door psychische problemen (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? En lukt dat ook niet met hulp van mantelzorg of begeleiding van een (professionele) hulpverlener? Dan kunt u mogelijk (tijdelijk) opgenomen worden in een beschermde woonvorm, waar 24 uur per dag toezicht of ondersteuning in de directe nabijheid is. Meer informatie over beschermd wonen.

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is er voor mensen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld door risico’s voor de veiligheid, huiselijk geweld of huisuitzetting. Voor hen wordt een tijdelijke, veilige woonplek en begeleiding daarbij geregeld.

Vragen? Bel gemeente Oss

De gemeente Oss regelt de toegang tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor de regio Brabant Noordoost-Oost. Bel met 14 0412 voor meer informatie.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang

De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. In de wet is geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna. Verplichte behandeling betekent niet altijd een gedwongen opname. Vanuit de Wvggz kan verplichte behandeling ook thuis of op een andere locatie plaatsvinden. Heeft iemand in uw omgeving psychische problemen? Neem contact op met het meldpunt verplichte ggz.

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).