Alcoholvergunning

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook sportkantines en buurt- en dorpshuizen, hebben een alcoholvergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven en paracommerciële instellingen moet de drank ter plaatse worden genuttigd. Een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik ergens anders dan ter plaatse.

Wanneer een nieuwe vergunningaanvraag?

U moet een nieuwe alcoholvergunning aanvragen als er sprake is van een nieuwe ondernemer. Dit is het geval:

 • als een andere ondernemer een bestaand horecabedrijf overneemt;
 • als er in een pand waar nog geen horeca gevestigd was een horecabedrijf wordt begonnen;
 • als de rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld: het horecabedrijf werd eerst geëxploiteerd door een vennootschap onder firma (v.o.f.) en de rechtsvorm wordt gewijzigd in een besloten vennootschap (bv). Voor de Alcoholwet betekent dit dat er een nieuwe ondernemer is, en dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

Prijs

Het aanvragen van een alcoholvergunning kost € 519,70

Voorwaarden

Om de vergunning aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar.
 • Alle leidinggevenden hebben geen strafblad en moeten vol­doen aan de re­gels over in­te­gri­teit (dit wordt ge­toetst via de Bi­bob-pro­ce­du­re).
 • Er is altijd minimaal 1 leidinggevende aanwezig (of een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcohol (IVA) heeft gevolgd bij een paracommerciële instelling).
 • Elke leidinggevende heeft een verklaring sociale hygiëne.
 • Uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • Alle barvrijwilligers moeten een instructie verantwoord alcohol (IVA) hebben gevolgd.
 • Het opstellen van een bestuursreglement.

Aanvragen

Als u een alcoholvergunning wilt aanvragen, moet u altijd een afspraak maken met de gemeente via gemeente@bernheze.org of bel met de gemeente via 0412-45 88 88. Deze afspraak is een intakegesprek.

Tijdens dit intakegesprek wordt u nader geïnformeerd over de procedure van de vergunningaanvraag. Voor het aanvragen van de vergunning moet u enkele formulieren, (originele) stukken en bijlagen indienen.

Procedure

We plannen een vervolggesprek in als u de vergunningsaanvraag bij ons heeft ingediend. De gemeente neemt alleen volledige vergunningaanvragen in behandeling.

Hieronder kunt u alvast raadplegen welke stukken en formulieren u moet invullen en aanleveren:

Stukken die u moet meesturen voor een commerciële horecabedrijf en slijterijen

 • een (kopie van het) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden;
 • ​een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden (alleen een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument, geen rijbewijs);
 • een ondertekende (kopie van de) Verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • een arbeidsovereenkomst per leidinggevende;
 • een (kopie van een) recente bouwkundige tekening van de inrichting op schaal van 1:100 waarop tenminste wordt aangegeven:
  • de mechanische ventilatie (vermogen van de afzuiging)
  • plafondhoogten
  • gescheiden toiletten met voorportaal
  • maatvoering gebouw en afzonderlijke ruimten

Indien een terras bij uw inrichting aanwezig is of gaat zijn, dient u een terras vergunning aan te vragen en bij te voegen. Meer informatie over terrasvergunning.

Formulieren commerciële horecabedrijven en slijterijen

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@bernheze.org of via 0412-45 88 88.

Wet Bibob

Als u als horecaondernemer een alcoholvergunning aanvraagt, moet u ook een toets in op basis van de wet Bibob doen. Bibob betekent: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze toets wordt gebruikt om bedrijven en personen te screenen. Als de gemeente vermoedt dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de vergunning vanwege de wet Bibob worden geweigerd of ingetrokken. De Bibob formulieren die voor u van toepassing zijn krijgt u tijdens het intakegesprek overhandigd en moet u inleveren bij het vervolggesprek.

Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van de Dienst Justis.

Stukken die u moet meesturen voor een paracommerciële instellingen

 • een (kopie van het) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden;
 • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden (alleen een geldig paspoort,identiteitskaart of verblijfsdocument, geen rijbewijs);
 • een ondertekende (kopie van de) Verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • een door het bestuur vastgesteld bestuursreglement.;
 • een (kopie van een) recente bouwkundige tekening van de inrichting op schaal van 1:100 waarop tenminste wordt aangegeven:
  • de mechanische ventilatie (vermogen van de afzuiging)
  • ​plafondhoogten
  • gescheiden toiletten met voorportaal
  • maatvoering gebouw en afzonderlijke ruimte

Indien een terras bij uw inrichting aanwezig is of gaat zijn, dient u een terras vergunning aan te vragen en bij te voegen. Meer informatie over terrasvergunning.

Formulieren paracommerciële instellingen (sportkantines en buurt- en dorpshuizen)

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@bernheze.org of telefoon 0412-45 88 88.

Melding doen

U hoeft niet in alle gevallen een (nieuwe) alcoholvergunning aan te vragen. Soms kunt u volstaan met een melding.

Nieuwe leidinggevende

Als er een nieuwe leidinggevende komt, dan moet het zogenaamde 'aanhangsel bij de alcoholvergunning' worden gewijzigd. Dat kan met het meldingsformulier wijziging leidinggevende (PDF, 26.6 kB). 

Na ontvangst van de melding door de gemeente, mag de leidinggevende aan de slag. De gemeente toetst de melding aan de voorwaarden. Als u hier niet aan voldoet, krijgt u hiervan bericht. De leidinggevende mag dan niet meer zo functioneren.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken of u een alcoholvergunning krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet.

Regels

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente Bernheze? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie over bezwaar maken.