Planschade

Planschade is schade als gevolg van een ruimtelijk plan of een verleende omgevingsvergunning. Als daardoor onevenredige schade voor u ontstaat kunt u onder bepaalde voorwaarden een compensatie of tegemoetkoming krijgen. Deze schade kan zowel direct of indirect leiden tot inkomensschade of bijvoorbeeld een waardedaling van uw woning. In alle gevallen moet beoordeeld worden of de schade kan worden toegerekend, waarna eventuele compensatie volgt.

Verzoek indienen

U kunt een aanvraag om planschade indienen per brief of e-mail naar gemeente@bernheze.org. Uw aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

  1. De concrete planologische wijziging(en) welke de schade veroorzaakt. Dus de naam van het bestemmingsplan, de ontheffing, vrijstelling of anderszins, dat de schade veroorzaakt.
  2. Een motivering van schade. Met andere woorden, welke schadefactoren zorgen er in uw ogen voor dat de waarde van uw woning is verminderd. Denk aan factoren als privacy aantasting, geluid- en/of lichthinder, geuroverlast, uitzicht-verslechtering, verminderde luchtkwaliteit, Verkeer- en/of parkeeroverlast etc.
  3. De hoogte in € van de planschadevergoeding. Dit mag een eigen inschatting zijn van het schadebedrag en hoeft niet te worden onderbouwt met een taxatie.
  4. De eigendomsakte of het eigendomsbewijs uw woning

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen vragen we u € 300,- behandelingskosten aan de gemeente te betalen. Dit is een wettelijk drempelbedrag dat de gemeente in rekening moet brengen op grond van art. 6.4 Wet ruimtelijke ordening. U krijgt dit geld terug als wij geheel of ten dele positief besluiten op uw aanvraag.

Procedureverordening

In de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008 staat beschreven hoe de behandeling van uw aanvraag in zijn werk gaat.

Planschaderisicoanalyse

Een planschaderisicoanalyse (PRSA) heeft tot doel om een inschatting te krijgen van de te verwachten planschade als gevolg van voorgenomen planologische wijziging. Door het vooraf (voordat een omgevingsvergunning is verleend) uitvoeren van een planschaderisicoanalyse zijn we in staat om in een vroegtijdig stadium de planschade-risico's te onderkennen die voortvloeien uit de realisatie van een voorgenomen bouwplan. Dit vooronderzoek is mede van belang voor de planologische aanvaardbaarheid van het voorgenomen bouwplan en in het kader van een goede (zorgvuldige) ruimtelijke ordening.

Planschadeverhaalsovereenkomst

Bij initiatieven van derden bedingt de gemeente altijd via de vergunning, anterieure overeenkomst of planschadeverhaalsovereenkomst, dat de initiatiefnemer van het bouwplan uiteindelijk verantwoordelijk is voor de uit te keren planschadevergoedingen. Dit betekent dat indien er na het onherroepelijk worden van de vergunning voor het betreffende bouwplan, op basis van de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008’, wordt besloten tot het uitkeren van een planschadevergoeding, dat de gemeente deze kosten kan verhalen op de initiatiefnemer van het plan.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de juridische beleidsmedewerker van de afdeling grondzaken via 0412 45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org.