Procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan, bijvoorbeeld in DeMooiBernhezeKrant, op deze website of in een brief aan omwonenden.

Ontwerpbestemmingsplan

De gemeente publiceert in DeMooiBernhezeKrant en de Staatscourant wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit is een periode van zes weken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking.  Vanaf dan bestaat het bestemmingsplan niet meer. We werken dan met een omgevingsplan.

Alleen wanneer een ontwerp bestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, wordt het plan afgehandeld volgens de huidige regelgeving.

Meer informatie over de Omgevingswet op deze website: Wat is de omgevingswet?

Zienswijze kenbaar maken

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie (een ‘zienswijze’) geven. Dit kan schriftelijk (voorkeur) of mondeling. In de zienswijze moet u duidelijk aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan het gaat.

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar gemeente Bernheze, postbus 19, 5384 ZG Heesch. Geef als onderwerp duidelijk aan dat het over een zienswijze gaat en benoem de naam van het bestemmingsplan. Zet ook de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen
  • Mondeling: neem telefonisch contact op via 0412-45 88 88

Vastgesteld bestemmingsplan

Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan stelt de gemeenteraad over het algemeen binnen 12 weken het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ook 6 weken ter inzage gelegd. De gemeente publiceert in het DeMooiBernhezeKrant en de Staatscourant wanneer het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Indien u een zienswijze heeft ingediend, wordt u hierover ook per brief geïnformeerd.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn van het vastgestelde bestemmingsplan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt alleen in beroep als u eerder al een zienswijze heeft ingediend of als u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Anders kunt u alleen beroep instellen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit van de gemeenteraad blijft geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Dit betekent dat het bestemmingsplan na de inzage-/beroepstermijn in werking treedt. De gemeente kan dan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Als u beroep heeft ingesteld kunt u een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Wordt dat verzoek toegekend? Dan treedt het bestemmingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op de beroepschriften.

Onherroepelijk

Als er geen beroep meer open staat tegen het bestemmingsplan, is het plan onherroepelijk. Dit maken wij bekend in DeMooiBernhezeKrant, in de Staatscourant en op deze website. Het bestemmingsplan is nu helemaal definitief en er zijn geen inspraakmogelijkheden meer.