Vooroverleg met de gemeente

Wilt u weten of uw (ver)bouwplan mag van de gemeente? Of wilt u weten of een ontwikkeling mogelijk is? En past dit niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u bij de gemeente een vooroverleg indienen.

Een vooroverleg is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen, voordat u een dure en lange procedure start. Tijdens deze voorfase doen wij een eerste toetsing of medewerking voorstelbaar is aan plannen, die niet passen binnen het bestemmingsplan. Deze nieuwe voorfase vervangt het proces van principeverzoeken.

Vergunningencheck

Twijfelt u of een (ver)(bouw)plan rechtstreeks past binnen de regels van het bestemmingsplan? U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bouwen van een aanbouw, dakkapel of schuur. Vraag dan een Vergunningencheck aan.

Beoordeling vooroverleg

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet willen wij als gemeente Bernheze samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen aan de slag met een nieuwe werkwijze voor het beoordelen van de wenselijkheid en haalbaarheid van plannen of initiatieven, voorafgaand aan de indiening van een formele vergunningaanvraag of -ruimtelijke procedure.

Hiermee wordt gestart op 1 januari 2023. Zo wordt een verzoek eerst ingedeeld als complex of eenvoudig. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld de bijbehorende juridische procedure en (bestuurlijke) gevoeligheid. Dit gebeurt tijdens een wekelijks overleg. Daarna leggen wij de initiatieven voor op de zogeheten intaketafel en omgevingstafel.

Verzoeken beoordelen wij eerst op wenselijkheid op de intaketafel, voordat we de haalbaarheid bespreken op de omgevingstafel. 

Intaketafel

De intaketafel is een nieuwe manier van werken, waarbij meerdere specialisten van de gemeente beoordelen of uw plan wenselijk is binnen onze gemeente. Dit wordt bekeken aan de hand van ons gemeentelijke beleid.

Als uw plan wenselijk is, kunt u door naar de omgevingstafel. Als uw plan niet wenselijk is, kan uw plan geen doorgang vinden.

U dient uw initiatief dan aan te passen of met een nieuw initiatief te komen.

Omgevingstafel

Na een positieve uitkomst op de intaketafel behandelen wij uw verzoek op de omgevingstafel. In sommige gevallen gaat dit samen met de initiatiefnemer(s) en belanghebbende(n). Op dit moment oefenen wij hiermee. Dit doen wij graag samen met u.

Aan de omgevingstafel beoordelen wij het verzoek vanuit verschillende disciplines binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente, zoals de provincie of de brandweer. Dit is afhankelijk van de aard, aanleiding en omvang van uw plan.

Vervolg

Nadat u het vooroverleg hebt doorlopen, adviseert de gemeente u over de route, die u het beste kunt bewandelen. Op dit moment krijgt u na de omgevingstafel een uitspraak met daarbij een toelichting en eventuele voorwaarden.

Krijgt u een positief advies? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken. In de uitspraak staat welke procedure u kunt volgen. Dit kan een wijzigingsplan zijn, een bestemmingsplan en/of later een aanvraag omgevingsvergunning. Houd er rekening mee dat deze procedures tussen de 6 maanden en een jaar kunnen duren.

De schriftelijke reactie op uw verzoek baseren wij op de op dat moment geldende regelgeving en/of op dat moment geldend beleid. Daarom kan een positieve reactie op een plan na verloop van tijd weer wijzigen. De positieve reactie is maximaal zes maanden na verzenddatum van de brief geldig. Binnen deze termijn dient u een formele en complete aanvraag (of verzoek tot wijziging) bij ons te hebben ingediend.

Woningbouw

Wilt u een woning toevoegen? Dan gelden er extra regels. Het college van B&W heeft namelijk een nieuwe werkwijze vastgesteld voor de behandeling van verzoeken, die gericht zijn op woningbouw. Meer informatie hierover kunt u vinden onder Woningbouw.

Daarnaast gelden voor ruimte-voor-ruimte woningen aanvullende vereisten. Verzoeken voor het bouwen van een ruimte-voor-ruimte woning zijn gemaximeerd op 1 per initiatief.

Een vooroverleg indienen

Via het Omgevingsloket Online, kunt u selecteren om een vooroverleg in te dienen. U kunt uw verzoek ook indienen bij het college van B&W door een e-mail te sturen naar gemeente@bernheze.org of een brief naar Gemeente Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

Uw aanvraag om een vooroverleg te starten omvat in ieder geval:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/ of e-mailadres zodat wij contact met u op kunnen nemen;
  • dat u een vooroverleg wil starten;
  • waarvoor u een verzoek indient: omschrijving bouwplan en/ of activiteiten;
  • een situatietekening / inrichtingsplan (incl. afmeting bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen).

Specifieke indieningsvereisten

Afhankelijk van de aard, aanleiding en omvang van het plan dienen de volgende stukken te worden toegevoegd:

  • Inzicht in ontsluiting, parkeren, waterberging en bomen;
  • Schetstekeningen met daarop aangegeven plattegronden, gevelaanzichten, doorsnedetekeningen van de bestaande en nieuwe situatie (incl. maatvoering en op schaal 1:100);
  • Overige informatie voor zover van toepassing, bijvoorbeeld: tijdsduur/frequentie van activiteit(en), aantal bezoekers/klanten (groepsgrootte), frequentie en tijden van leveringen, , benodigde inrichting/ apparaten.

Indien sprake is van een Ruimte voor Ruimte woning, aanvullend:

  • Een stedenbouwkundige onderbouwing;
  • Voorwaarden om te voldoen aan de bouwtitel Ruimte voor Ruimte;
  • Aankoop bouwtitel bij Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR).

Kosten

Voor plannen die als niet wenselijk worden beschouwd op de intaketafel geldt een vast leges-tarief van € 514,- Voor de behandeling op de intaketafel en de omgevingstafel betaalt u € 514,- voor een eenvoudig initiatief en € 2461,25 voor een complex initiatief.

Bezwaar

De intaketafel heeft een adviserende rol. Wij nemen geen officiële besluiten. Tegen de uitkomst kunt u geen bezwaar maken. Ook de uitkomst van de omgevingstafel is geen formeel besluit, waartegen u bezwaar kunt maken. U kunt aan de uitkomst geen rechten ontlenen bij een eventuele vervolgprocedure (bijvoorbeeld bij een wijziging bestemmingsplan en/of bestemmingsplanprocedure).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org