Vooroverleg met de gemeente

Wilt u weten of uw (ver)bouwplan mag van de gemeente? Of wilt u weten of een ontwikkeling mogelijk is? En past dit niet binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)? Dan kunt u bij de gemeente een vooroverleg indienen.

Een vooroverleg is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen voorkomen, voordat u een dure en lange procedure start. Tijdens het vooroverleg wordt bekeken of uw plannen wenselijk en haalbaar zijn.

Een vooroverleg kunt u dus starten vóór een formele procedure (zoals het aanvragen van een vergunning). Wanneer u ervoor kiest om gelijk de formele procedure te starten, dan liggen de kosten doorgaans vele malen hoger. U kunt hiervoor de Legesverordening raadplegen. Bent u zich hiervan bewust.

Vergunningencheck

Twijfelt u of een (ver)(bouw)plan rechtstreeks past binnen de regels van het omgevingsplan? U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bouwen van een aanbouw, dakkapel of schuur. Vraag dan een Vergunningencheck aan.

Beoordeling vooroverleg

Uw plan wordt toebedeeld aan een casemanager. De casemanager begeleid u bij de procedure. Uw pan wordt – indien compleet – als onderdeel van deze procedure voorgelegd op de zogeheten intake- en omgevingstafel.

Op de intaketafel wordt de wenselijkheid van uw plan onderzocht. Op de omgevingstafel wordt de haalbaarheid van uw plan getoetst. Als uw plan wenselijk én haalbaar is, dan kunt u de formele procedure starten. De formele procedure zal in veel gevallen korter zijn dan voorheen. De nadruk ligt echt op het vooroverleg.

Intaketafel

Op de intaketafelwordt de wenselijkheid van uw plan getoetst. Hiervoor maken wij gebruik van het geldende gemeentelijke beleid en de Omgevingsvisie Bernheze 2040. Zorg ervoor dat u vooraf motiveert hoe uw plannen binnen (de doelstellingen van) deze Omgevingsvisie passen.

Als uw plan wenselijk is, kunt u door naar de omgevingstafel. Voordat het op de omgevingstafel behandeld kan worden is er vaak een verdere uitwerking nodig. Uw plan wordt namelijk volledig getoetst. Als u vervolgens (bijvoorbeeld) een omgevingsvergunning aanvraagt op basis van dezelfde gegevens, dan gaat het veel sneller. Er moet namelijk in veel gevallen binnen 8 weken worden beslist. Als uw plan niet wenselijk is, dan kan uw plan geen doorgang vinden. U dient uw initiatief dan aan te passen of met een nieuw initiatief te komen. De casemanager van uw verzoek informeert u hierover.

Omgevingstafel

Na een positieve uitkomst op de intaketafel behandelen wij uw verzoek op de omgevingstafel.

Aan de omgevingstafel beoordelen wij het verzoek vanuit verschillende disciplines binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente, zoals de provincie of de brandweer. Dit is afhankelijk van de aard, aanleiding en omvang van uw plan.Er kunnen meerdere omgevingstafels nodig zijn om uw verzoek te beoordelen.Op dit moment zijn de meeste omgevingstafels nog zonder initiatiefnemers en/of belanghebbenden.

Vervolg

Nadat u het vooroverleg hebt doorlopen, ontvangt u een uitspraak met daarin een toelichting en eventuele voorwaarden. Ook adviseert de casemanager u welke route u het beste kunt bewandelen.

Krijgt u een positieve uitspraak?Dan kunt u de formele procedure starten. Dit kan een wijziging van het omgevingsplan, of een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of in sommige gevallen een omgevingsplanactiviteit (OPA) zijn. Let op: de positieve uitspraak is 6 maanden geldig. U dient dus binnen 6 maanden de formele procedure op te starten.

Woningbouw

Wilt u een woning toevoegen? Dan gelden er extra regels. Het college van B&W heeft namelijk een nieuwe werkwijze vastgesteld voor de behandeling van verzoeken, die gericht zijn op woningbouw. Meer informatie hierover kunt u vinden onder Woningbouw.

Daarnaast gelden voor ruimte-voor-ruimte woningen aanvullende vereisten. Verzoeken voor het bouwen van een ruimte-voor-ruimte woning zijn gemaximeerd op 1 per initiatief.

Een vooroverleg indienen

Via het Omgevingsloket, kunt u selecteren om een vooroverleg in te dienen. Dit doet u door bij het indienen van een aanvraag 'concept verzoek' aan te vinken. U kunt uw verzoek ook indienen bij het college van B&W door een e-mail te sturen naar omgeving@bernheze.org of een brief te sturen naar Gemeente Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

Uw aanvraag om een vooroverleg te starten omvat in ieder geval:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en/ of e-mailadres zodat wij contact met u op kunnen nemen;
 • dat u een vooroverleg wil starten;
 • waarvoor u een verzoek indient: omschrijving bouwplan en/ of activiteiten;
 • een situatietekening / inrichtingsplan (incl. afmeting bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen).
 • • een motivatie hoe u voldoet aan de doelen uit de Omgevingsvisie Bernheze 2040.

Specifieke indieningsvereisten

Afhankelijk van de aard, aanleiding en omvang van het plan dienen de volgende stukken te worden toegevoegd:

 • Inzicht in ontsluiting, parkeren, waterberging en bomen;
 • Schetstekeningen met daarop aangegeven plattegronden, gevelaanzichten, doorsnedetekeningen van de bestaande en nieuwe situatie (incl. maatvoering en op schaal 1:100);
 • Overige informatie voor zover van toepassing, bijvoorbeeld: tijdsduur/frequentie van activiteit(en), aantal bezoekers/klanten (groepsgrootte), frequentie en tijden van leveringen, , benodigde inrichting/ apparaten.

Indien sprake is van een Ruimte voor Ruimte woning, aanvullend:

 • Een stedenbouwkundige onderbouwing;
 • Voorwaarden om te voldoen aan de bouwtitel Ruimte voor Ruimte;
 • Aankoop bouwtitel bij Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR). Zie ook de pagina Woningbouw.

Kosten

De leges voor het in behandeling nemen van een vooroverleg zijn in 2024 aangepast. Bekijk hiervoor de geldende legesverordening.

Kostenverhaal (vanaf 2024)

Na succesvol doorlopen van de intaketafel wordt gekeken of uw plan een aangewezen activiteit betreft. In dat geval worden de kosten verhaalt middels een overeenkomst in plaats van leges. Van een aangewezen activiteit is sprake wanneer het een kostenverhaalplichtige activiteit betreft (volgens artikel 8.13 van het Omgevingsbesluit). Voor meer informatie over het kostenverhaal volgt spoedig meer informatie op onze website.

Bezwaar

Wij nemen geen officiële besluiten in het vooroverlegproces. Tegen de uitkomst kunt u geen bezwaar maken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org